Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   295,00 kn

Geostatistika: umijeće prostorne analize

Roko Andričević
Hrvoje Gotovac
Igor Ljubenkov

 

Izdavač:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, Split

Za izdavača:

Snježana Knezić

Recenzenti:

Vladimir  Andročec
Mensur Mulabdić
Esad Prohić

Tehnički urednik:

Jure Marić

Lektura:

Irena Jakelić

Ovitak, slog i priprema za tisak:

Tiskara POLJICA d.o.o., Dugi Rat

Naklada:

ISBN 978-953-6116-33-1

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
 

Kataloški opis:

UDK 55:519.6](075.8)

        519.6:55](075.8)

ANDRIČEVIĆ, Roko

        Geostatistika : umijeće prostorne analize / Roko Andričević, Hrvoje Gotovac, Igor Ljubenkov. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2007. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija.

ISBN 978-953-6116-33-1

1. Gotovac, Hrvoje 2. Ljubenkov, Igor

120711058

 


Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

1. Uvod

1.1. Povijesni pregled nastanka geostatistike

1.2. Carl Friedrich Gauss

2. Nepouzdanost i prirodna varijabilnost

2.1. Nepouzdanost u modeliranju podzemnih tokova

2.2. Modeliranje nepouzdanosti

2.3. Stohastički pristup analize nepouzdanosti

3. Uvod u osnove geostatistike

3.1. Regionalizirane varijable

3.2. Stacionarna slučajna polja

3.3. Variogram

3.3.1. Eksperimentalni variogram

3.3.2. Teorijski model variograma

3.3.2.1. Ponašanje variograma blizu ishodišta

3.3.2.2. Ponašanje variograma na velikim udaljenostima

3.3.3. Praktični primjeri variograma

4. Obična metoda kriginga

4.1. Procjena u točki: kriging uz korištenje kovarijance

4.1.1. Proračun varijance pogreške u procjeni

4.2. Procjena u točki: kriging uz korištenje variograma

4.3. Izbor optimalnog modela variograma

5. Univerzalna metoda kriginga

5.1. Razlika između regresije i kriginga

6. Procjena na dijelu prostora: Metoda blok kriginga

7. Metoda ko-kriginga

8. Indikator kriginga

9. Primjeri

9.1. Prostorna analiza oborine na slivu rijeke Cetine

9.1.1. Opis sliva rijeke Cetine

9.1.2. Kišomjerne stanice

9.1.3. Oborine

9.1.4. Procjena polja oborine i razine nepouzdanosti

9.1.4.1. Variogram

9.1.4.2. Rezultati i diskusija

9.1.5. Zaključak

9.2. Prostorna analiza transmisivnosti i piezometarske visine

9.2.1. Procjena polja transmisivnosti i razine nepouzdanosti

9.2.2. Analiza piezometarske visine i razine nepouzdanosti

9.2.3. Primjena metode ko-kriginga za procjenu transmisivnosti

9.3. Prostorna analiza hidrauličke propusnosti

9.3.1. Uvod

9.3.2. Polje piezometarske visine

9.3.3. Polje transmisivnosti i hidrauličke propusnosti

9.4. Analiza prostorne heterogenosti primjenom indikator kriginga

9.4.1. Uvod

9.4.2. Opis analiziranog područja

9.4.3. Prikaz rezultata

9.5. Stohastička analiza korelacije hidrauličke prospusnosti i geoelektričnog otpora

10. Stohastičko modeliranje

10.1. Spektralna metoda

10.2. Metoda malih perturbacija

10.3. Monte Carlo metoda

11. Dodatak

11.1. Dodatak A - Osnove stohastičkih procesa

11.1.1. Bayesov teorem

11.2. Dodatak B - Izvod sustava kriging jednadžbi

12. Literatura

 


 

Iz Predgovora knjige:

"... Ova knjiga predstavlja kompilaciju različitih materijala iz područja geostatistike i stohastičkog modeliranja, korištenih prilikom predavanja na diplomskim i poslijediplomskim kolegijima na Sveučilištu u Minnesoti i Sveučilištu u Nevadi tijekom devedesetih godina. Osnovna svrha i cilj ove sveučilišne knjige jest slijedeći:

Za razliku od većine postojeće literature iz geostatistike, ova knjiga posebnu pažnju posvećuje realnim primjerima u praksi koji su objašnjeni sa svim mogućim pojedinostima i samim time mogu se lako reproducirati ili primijeniti na drugim uradcima. ..."

 

Prof. dr. sc. Roko Andričević

Građevinsko-arhitektonski fakultet

Split, 2006.