Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   400,00 kn     letak s narudžbenicom

Kanalizacija naselja: odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda

prof. dr. sc. Jure Margeta
redovni profesor Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za područje vodoopskrbe, kanalizacije, zaštite voda i gospodarenja vodama
 

Urednik:

doc. dr. sc. Vesna Denić-Jukić, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Recenzenti:

prof. emeritus Stanislav Tedeschi, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran, Sveučilište u Sarajevu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Mijo Vranješ, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Nakladnici:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

mr. sc. Slobodan Pavasović, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Naklada:

600 primjeraka

ISBN 978-953-6116-37-9 (Split)

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj: 01-1-30/21-1-2009, na sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine.

ISBN 978-953-96597-5-0 (Varaždin)

CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 628.2(075.8)

         696.13(075.8)

 

MARGETA, Jure

     Kanalizacija naselja : odvodnja i zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda / Jure Margeta. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet ; Varaždin : Geotehnički fakultet, 2009. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija. - Kazalo.

 

ISBN 978-953-6116-37-9 (Split). - ISBN 978-953-96597-5-0 (Varaždin)

 

I. Kanalizacijski sustavi -- Udžbenik

 

130202090

 


Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

 

Predgovor

1.     Kanalizacija - osnove, tipovi i sheme

Uvod 

1.1. Kanalizacijske vode: podrijetlo, karakteristike i utjecaji na okoliš

1.2. Kanalizacija - dio urbanog i vodoprivrednog sustava

1.3. Zakonska regulativa

1.4. Tipovi odvodnje

1.5. Izbor tipa odvodnje

1.6. Osnovne sheme kanalizacije

Literatura

2.    Mjerodavne količine otpadnih i oborinskih voda

Uvod

2.1.   Otpadne vode

2.2.   Oborinske vode

2.3.   Bilanca voda u kanalizaciji

Literatura

3.    Projektiranje kanalizacijske mreže

Uvod

3.1.   Osnovne teorijske postavke za dimenzioniranje kanalizacijskog kolektora

3.2.   Pogonska hrapavost

3.3.   Ograničenje brzina

3.4.   Ograničenje padova

3.5.   Ograničenje minimalnih profila

3.6.   Ograničenja visine punjenja kanalizacijskih kolektora

3.7.   Visinsko (vertikalno) vođenje trase

3.8.   Horizontalno (tlocrtno) vođenje trase kanala

3.9.   Promjena pravca

3.10. Položaj kanala u prometnici i kućni priključci

3.11. Križanje s instalacijama i preprekama

3.12. Statički proračun kolektora

3.13. Dimenzioniranje kanalizacijske mreže

3.14. Projektiranje vakuumske kanalizacije

3.15. Projektiranje tlačne kanalizacije

Literatura

4.    Kanalizacijski kolektori

Uvod 

4.1.   Vrste kanala, tipovi, oblici i osnovne karakteristike

4.2.   Ugradnja kanalizacijskih kolektora

4.3.   Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala

4.4.   Izbor kanalskog materijala - vrste kanala

Literatura

5.    Opremanje kanalizacijske mreže

Uvod 

5.1.   Revizijska okna

5.2.   Okna za prekid pada

5.3.   Objekti za spajanje i skretanje kanala

5.4.   Objekti za skupljanje površinskih voda s prometnica i drugih površina

5.5.   Okna za snijeg

5.6.   Mjerni uređaji

5.7.   Ispirači mreže

5.8.   Uređaji za zatvaranje

5.9.   Zaštitni uređaji

5.10. Ulazne građevine

Literatura

6.    Objekti kanalizacijskog sustava

Uvod

6.1.   Rasteretne građevine

6.2.   Crpke i srpni sustavi

6.3.   Bazeni za oborinsku vodu

Literatura

7.    Ispusti

Uvod

7.1.   Općenito

7.2.   Određivanje mjesta i načina ispuštanja voda

7.3.   Hidrauličko dimenzioniranje

7.4.   Statičko dimenzioniranje

7.5.   Konstruktivne karakteristike ispusta

Literatura

8.    Održavanje i upravljanje kanalizacijom

Uvod

8.1.   Štetna djelovanja voda na kanalizaciju

8.2.   Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju

8.3.   Ostala štetna djelovanja

8.4.   Motrenje i baze podataka

8.5.   Održavanje kanalizacije

8.6.   Popravci

8.7.   Organizacija tvrtke

Literatura

9.    Smjernice za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda

Uvod

9.1.   Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

9.2.   Pročišćavanje oborinskih voda

9.3.   Prerada i zbrinjavanje mulja

Literatura

10.  Projektna dokumentacija

Uvod

10.1. Osnove

10.2. Studije

10.3. Idejno rješenje

10.4. Idejni projekt

10.5. Glavni projekt

10.6. Izvedbeni projekt

Literatura

11.  Kazalo pojmova