Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


         Cijena:   300,00 kn

Oborinske i otpadne vode: teret onečišćenja, mjere zaštite

Prof. dr. sc. Jure Margeta
redoviti profesor Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Sveučilište u Splitu, za područje vodoopskrbe, kanalizacije, zaštite voda i gospodarenje vodama

Izdavač:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, Split

Recenzenti:

Prof. emeritus dr. sc. Stanislav Tedeschi
Prof. dr. sc. Božena Tušar
Prof. dr. sc. Haša Bajraktarević-Dobran

Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:

Mr. sc. Slobodan Pavasović, dipl. ing. mat.

Naklada:

ISBN 978-953-6116-34-8

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na 14. sjednici održanoj 8. veljače 2007. (broj 01-1-14/11-1-2007)

Kataloški opis (Sveučilišna knjižnica u Splitu):

UDK 556.12:504.4](075.8)

        628.19(075.8)

MARGETA, Jure

        Oborinske i otpadne vode : teret onečišćenja, mjere zaštite / Jure Margeta. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2007. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija.

ISBN 978-953-6116-34-8

120817057

 


Sadržaj:

Predgovor

I. dio

Korištenje i uloga pokazatelja u upravljanju vodnim resursima

1. Cjeloviti sustav gospodarenja prirodnim resursima

1.1. Osnovne značajke cjelovitog pristupa

1.2. Pokazatelji

2. Vodni sustav naseljenih područja

2.1. Osnovne značajke

2.2. Kanalizacija - tipovi i značajke

2.3. Osnovni ciljevi i smjernice za rješavanje problema sakupljanja, odvodnje i pročišćavanja urbanih voda

3. Poljoprivreda, industrija i ostali izvori onečišćenja

3.1. Poljoprivreda

3.2. Industrijske otpadne vode

3.3. Oborinske vode s prometnih površina

3.4. Ostali značajniji izvori onečišćenja

4. Pokazatelji pritiska

5. Dodatak: Osnove zagađenja voda

II. dio

Zagađenje oborinskih voda i procjena godišnjeg tereta zagađenja

6. Osnovne značajke problema

6.1. Uvod

6.2. Procesi vezani uz zagađenja oborinskih voda

6.3. Čimbenici koji utječu na značajke zagađenja oborinskim vodama

6.4. Utjecaj na prijamnik

6.5. Uobičajni postupci za umanjenje štetnog djelovanja oborinskih voda

7. Osnovne značajke proračuna tereta zagađenja oborinskih voda

7.1. Uvod

7.2. Otjecanje

7.3. Kakvoća oborinskih voda

8. Tipične metode proračuna godišnjeg tereta zagađenja oborinskih voda

8.1. Metoda "Koncentracija-vrijeme-protok"

8.2. Metoda SWMM

8.3. Regresijski model USGS

8.4. Jednostavna metoda

8.5. Simulacijska metoda CSM

8.6. Komentar

9. Metoda "Split" za proračun tereta zagađenja oborinskih voda u krškim područjima

9.1. Osnovne značajke

9.2. Poboljšanja proračuna

9.3. Komentar

10. Primjena metoda

11. Dodatak: Tablice za proračun tereta onečišćenja metodom "Split" s uputama za njihovo popunjavanje

III. dio

Procjena prosječnog tereta onečišćenja otpadnih voda naselja i samostalnih turističkih naselja i drugih točkastih izvora onečišćenja

12. Osnovne značajke problema

12.1. Uvod

12.2. Procesi vezani uz nastajanje zagađenja u otpadnim vodama

12.3. Čimbenici koji utječu na značajke zagađenja otpadnih voda

12.4. Utjecaj na prijamnik

12.5. Tipični postupci za umanjenje štetnog djelovanja otpadnih voda

13. Osnovne značajke proračuna tereta onečišćenja otpadnih voda

13.1. Uvod

13.2. Količina otpadnih voda

13.3. Kakvoća otpadnih voda

13.4. Broj ekvivalentnih stanovnika

13.5. Jedinični pritisak pojedinih industrija i ES

14. Metode proračuna

14.1. Osnove proračuna

14.2. Proračun godišnjeg tereta onečišćenja urbanih sredina temeljem broja ES

14.3. Proračun godišnjeg tereta onečišćenja industrije

14.4. Proračun tereta onečišćenja ostalih točkastih izvora

15. Prilozi: Tablice za proračun tereta onečišćenja naselja i upute za popunjavanje

16. Dodatak: Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda - kontrola točkastih izvora

IV. dio

Procjena količina vode koja se koristi za razne namjene

17. Uvod

18. Proračun količina vode na temelju mjerenih veličina

19. Proračun količina vode u slučaju kad nema mjerenih veličina

V. dio

Procjena ukupnog pritiska na pojedine vodne cjeline i pokazatelji pritisaka na vodne resurse

20. Uvod

21. Ukupno opterećenje vodnih cjelina

22. Pokazatelji pritiska na vodne resurse

23. Primjeri primjene

Literatura

 


 

Iz Predgovora knjige:

    "Ova knjiga ima za cilj predstaviti značenje i ulogu pritiska na vode u sustavu upravljanja vodama, kao i metodologiju određivanja veličine pritisaka vodnog sustava industrije i naseljenih mjesta na vodne resurse putem oborinskih voda i komunalnih otpadnih voda.

... U prvome dijelu knjige objašnjava se cjeloviti (integralni) koncept upravljanja vodom i uloga pokazatelja u sustavu upravljanja.
U drugom dijelu opisuje se problematika raspršenih izvora zagađenja, tj. oborinskih voda. Objašnjava se cjeloviti koncept nastajanja voda i onečišćenja u vodama, način proračuna tereta onečišćenja kojeg generiraju ove vode, te mjere za ublažavanje pritiska.
Treći dio razmatra točkaste izvore onečišćenja, tj. komunalne i industrijske otpadne vode. Ovdje se također objašnjava cjeloviti koncept nastajanja otpadnih voda i onečišćenje u vodama te način proračuna tereta onečišćenja kojeg generiraju ove vode, kao i mjere za ublažavanje pritiska.
Četvrti dio knjige obrađuje problematiku količinskih pritisaka i pokazatelja pritiska na vode.
U petom dijelu knjige objašnjava se metodologija proračuna ukupnih pritisaka na vode te daje cjeloviti prikaz pokazatelja pritisaka na vode koji se danas koriste.

... Na ovaj način čitatelj ima mogućnost cjelovitog razumijevanja problematike određivanja i kontrole veličine pritisaka komunalnih i industrijskih otpadnih i oborinskih voda na vodne resurse, kao i drugih sličnih raspršenih i točkastih izvora onečišćenja. Prikazani postupci i načela mogu se primijeniti i na sve druge (točkaste i raspršene) izvore/pokretače onečišćenja i pritiska na vode, tako da knjiga ima znatno šire značenje i mogućnosti korištenja."

 

Autor