GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT PRETRAŽIVANJE NAŠA SLOVA IMPRESSUM ENGLISH

Izdavačka djelatnost Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


Svojstva i tehnologija betona

Autor:

Prof. dr. sc. Petar Krstulović,
izvanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu - Katedra za građevinske materijale
Urednik:
Prof. dr. sc. Bernardin Peroš, dipl. ing. građ., GF Split
Recenzenti:
Prof. dr. sc. Velimir Ukrainczyk, dipl. ing. građ., Zagreb
Dr. sc. Jakob Šušteršić, dipl. ing. građ., Ljubljana
Dr. sc. Krešimir Popović, dipl. ing. kem., Zagreb
Lektor:
Prof. Marija Zlodre
Nakladnici:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, Split
Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb - Poslovni centar Split, Matice hrvatske 15, Split
Split, Osijek, 1998.
Naklada: Kataloška obrada:
UDK  666.97(075.8)
         691.32(075.8)
KRSTULOVIĆ, Petar
    Svojstva i tehnologija betona / Petar Krstulović. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta : Instutut
građevinarstva Hrvatske, Poslovni centar Split, 2000. - XV, 346 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 333-338. - Kazalo.
ISBN 953-6116-20-0 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu)
Sign. 2454 a-an

Sadržaj:
 
PREDGOVOR
1. CEMENTI
Anorganski vezivni materijali
PORTLAND-CEMENT
Uvod
Tehnološki proces proizvodnje cementa
Kemijski sastav cementa
Mineraloški sastav klinkera i cementa
Hidratacija cementa
Sulfatna korozija cementa
Vrste portland-cementa
PRIRODNI CEMENTI
ZGURA VISOKIH PEĆI I PUCOLANI
Zgura
Pucolani
MIJEŠANI CEMENTI
ALUMINATNI CEMENT
MEHANIČKO-FIZIKALNA SVOJSTVA CEMENTA
PROPISI I STANDARDI ZA CEMENT
Aktivnost i označavanje cementa prema HRN
Svjedodžba o kvalitetu cementa i provjera kvaliteta
Cementi prema Europskom standardu EN 197-1
2. AGREGAT
KAMENI AGREGAT ZA BETON
Uvod
Opći zahtjevi kvaliteta
Efekti štetnih sastojaka u agregatu
Granulometrijski sastav agregata
Oblik zrna agregata
Geometrijska svojstva uzorka agregata
Svjedodžba o kvalitetu agregata i provjera kvaliteta
LAKI AGREGAT
Agregat prirodnog porijekla
Umjetni agregat
TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE KAMENOG AGREGATA
Drobljenje i frakcioniranje agregata
Održavanje kvaliteta agregata na separaciji
TRANSPORT I USKLADIŠTENJE KAMENOG AGREGATA
3. VODA
pH-faktor
Kvalitet vode za izradu i njegu betona
4. BETON
Uvod
PROSTORNI MODEL UZORKA SVJEŽEG BETONA
GRANULOMETRIJSKI SASTAV AGREGATA ZA BETON
Osnovni principi
Granulometrijske krivulje agregata za beton
PRORAČUN SASTAVA BETONA
Računski primjer
SVJEŽI BETON
Reologija svježeg betona
Sile među česticama svježeg betona
Obradivost
Stabilnost
BETON U FAZI OČVRŠĆIVANJA
Utjecaj vlage na ugrađeni beton
Utjecaj temperature na ugrađeni beton
Zaštita betona od mehaničkih oštećenja
OČVRSLI BETON
Prostorni model uzorka očvrslog betona
Čvrstoća na pritisak
Čvrstoća na vlak
Skupljanje i bubrenje betona
Modul elastičnosti betona
Puzanje betona
Propusnost betona za fluide
Djelovanje mraza na beton
Djelovanje visokih temperatura na beton
Mehaničko trošenje betona
Kemijski utjecaji na beton
Korozija armature
Trajnost betona
KONTROLA KVALITETA BETONA
Općenito o sustavu osiguranja kvaliteta
Projekt betona
Organizacija kontrole kvaliteta
Nadzorni inženjer
Upravljenje kvalitetom proizvodnje betona
Dokazivanje kvaliteta ugrađenog betona
Projektirana čvrstoća betona
5. ADITIVI
Uvod
AERANTI
PLASTIFIKATORI
SUPERPLASTIFIKATORI
Izbor vrste aditiva za obradivost betona
USPORIVAČI VEZANJA
ADITIVI ZA VODONEPROPUSNOST
UBRZIVAČI (AKCELERATORI)
ADITIVI ZA BETONIRANJE NA NISKIM TEMPERATURAMA
Ispitivanje i izbor aditiva
SREDSTVA ZA ODVAJANJE OPLATE
6. TEHNOLOGIJA BETONA
PROIZVODNJA BETONA
Uvod
Uređaji za doziranje
Miješanje betona
TRANSPORT BETONA
Transport betona od betonare do objekta
Utjecaj trajanja transporta na konzistenciju betona
Transport betona po objektu
Transport betona pumpom
UGRAĐIVANJE BETONA
Sredstva za ugrađivanje
Pravila za ugrađivanje
Radne reške i nastavci betoniranja
POPRAVCI BETONA
SPECIJALNE VRSTE I TEHNOLOGIJE BETONA
Laki betoni
Prepakt beton
Beton za podlijevanje i ispune
Prskani beton
Uvaljani beton
7. OSNOVNA ISPITIVANJA
Uvod
ISPITIVANJE FIZIKALNO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA CEMENTA
Finoća mliva
Volumna masa
Sadržaj vlage
Vrijeme vezanja
Postojanost volumena
Čvrstoća
ISPITIVANJE AGREGATA
Uzimanje i priprema uzoraka
Određivanje granulometrijskog sastava agregata
Određivanje količine sitnih čestica u agregatu
Određivanje volumne mase agregata
Približno određivanje zagađenosti sitnog agregata organskim tvarima
Određivanje površinske vlažnosti agregata
Određivanje volumnog koeficijenta oblika zrna po Faury-ju
Određivanje volumne mase i apsorpcije zrna agregata
ISPITIVANJE BETONA
Ispitivanje konzistencije
Volumna masa svježeg betona
Sadržaj zraka u svježem betonu
Priprema uzoraka i ispitivanje čvrstoće na pritisak
LITERATURA
KAZALO POJMOVARiječ autora (iz Predgovora knjige):
... Ova je knjiga namijenjena u jednakoj mjeri studentima građevinskog fakulteta, kao i inženjerima u građevinskoj praksi: stručnim predstavnicima investitora, projektantima, izvođačima radova, nadzornim inženjerima, organizatorima kontrole kvaliteta. Ona sadrži najnovija znanstvena i praktična saznanja o svojstvima betona, tako razrađena da ih svaki inženjer može lako razumjeti i primijeniti u praksi. Teorijska razmatranja su tako smještena da ih inženjer-praktičar može lako uočiti i proučiti u mjeri koja mu odgovara, a punu pažnju usmjeriti na praktičnu problematiku.
Autor

Cijena:     200,00  kn


Povratak