Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


        Cijena:   130,00 kn

Split : arhitektura 20. stoljeća = 20th century architecture : vodič = a guidebook


Glavni urednik / Editor-in-chief

Darovan Tušek

Izvršna i grafička urednica / Executive & Graphic Editor

Ana Grgić

Uredništvo / Editorial Board

Hrvoje Bartulović

Ana Grgić

Sanja Matijević Barčot

Vesna Perković Jović

Ivana Vlaić

Dujmo Žižić

Oblikovanje i prijelom / Graphic Design & Layout

Viktor Popović

Autori tekstova / Authors of the Texts

Predgovor / Foreword

Darovan Tušek

 

Kataloške jedinice / Catalogue Entries

Hrvoje Bartulović (H.B.)

Ana Grgić (A.G.)

Ana Kuzmanić (A.K.)

Sanja Matijević Barčot (S.M.B.)

Vesna Perković Jović (V.P.J.)

Ivana Vlaić (I.V.)

Dujmo Žižić (D.Ž.)

Prijevod / Translation

Željka Zanchi

Fotografije / Photos

Popis izvora fotografija vidjeti u Popisu izvora grafičkih priloga. / For a list of photo credits see Index of illustrations and Photo Credits.

Zahvale / Acknowledgements

Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb; Državni arhiv Split; Arhitekst, Zagreb (ORIS); Institut za povijest umjetnosti Zagreb; Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Splitu; Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Mediteranski centar za graditeljsko naslijeđe u Splitu; Geodetski zavod, Split

 

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. / This project has been funded with support from the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia.

 

Vodič je objavljen pod pokroviteljstvom Grada Splita. / A Guidebook was published under the patronage of the City of Split.

Nakladnik / Publisher

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet / University of Split, Faculty of Civil Engineering and Architecture
www.gradst.hr

Za nakladnika / For the Publisher

Dekan / Dean: prof. dr. sc. Alen Harapin

Tisak / Printed by

Kerschoffset, Zagreb
2011.

Naklada / Edition

1000

 

ISBN   978-953-6116-44-7


 

© Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet / University of Split, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati i na bilo koji način reproducirati bez nakladnikovog pismenog dopuštenja. / All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the publisher's prior consent.


Katalogozacija u publikaciji (Sveučilišna knjižnica u Splitu) / Cataloging in Publication (University Library in Split)

UDK 728.8(497.5 Split)

       

    SPLIT : arhitektura 20. stoljeća = 20th century
architecture : vodič = a guidebook / [glavni urednik
Darovan Tušek ; prijevod Željka Zanchi]. - Split :
Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2011.

 

Bibliografija. - Kazalo.
 

ISBN 978-953-6116-41-7

 

1. Tušek, Darovan

I.  Split - Arhitektura - 20. st.

 

131019046

 


Sadržaj / Contents

7

11

25

25

37

159

160

162

Uvod

Predgovor

Katalog:

- Karte

- Katalog zgrada

Popis arhitekata

Popis literature i izvora

Popis izvora grafičkih priloga

7

11

25

25

37

159

160

162

Introduction

Foreword

Catalogue:

- Town Maps

- Catalogue of Buildings

Index of Architects

Index of Research and References

Index of illustrations and Photo Credits

 


 

Iz "Uvoda" / From the "Introduction"

   

Ovaj Vodič daje sažet pregled arhitekture grada Splita u 20. stoljeću. Srodna izdanja objavljena su u posljednje vrijeme za niz europskih gradova, što ukazuje ne samo na povećani interes javnosti za upoznavanje i istraživanje moderne arhitekture, nego i na prepoznatu potrebu njene zaštite i obnove.

Središnji dio Vodiča je Katalog u kojem je prikazano 100 zgrada izgrađenih u Splitu između 1901. i 2000. godine koje, po procjeni Uredništva, na najbolji način prezentiraju sto godina splitske moderne arhitekture. Popis uvrštenih zgrada nastao je odabirom iz znatno šireg popisa od preko 300 zgrada razmatranih u okviru rada na znanstvenom projektu Splitska arhitektura XX. stoljeća koji se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske realizira na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Uredništvo

This Guide gives a concise survey of the 20th century architecture of the City of Split. Similar editions have been recently published for a number of European cities, indicating not only an increased public interest in modern architecture, but a recognized need for its protection and restoration.

The central place in the Guide is occupied by the Catalogue in which a hundred buildings constructed in Split between 1901 and 2000 have been presented; the buildings which, in the opinion of the editors, in the best way represent the centenary of modern architecture in Split. The list of the buildings has been drawn from a significantly longer one, covering over 300 buildings considered within the framework of the scientific project entitled The 20th Century Split Architecture, which, under the auspices and with the support of the Ministry of Science, Education, and Sports of the Republic of Croatia, is being currently realised at the Faculty of Civil Engineering and Architecture in Split.

Editors