Izdavačka djelatnost Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

KNJIGE I SKRIPTA


    Cijena:   180,00 kn

Geologija za građevinare

dr. sc. Tatjana Vlahović
Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova 1, 10000 Zagreb

Nakladnik:

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split

Za nakladnika:

prof. dr. sc. Bernardin Peroš

Urednica:

prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić

Recenzenti:

prof. dr. sc. Andrea Bačani
prof. dr. sc. Predrag Miščević
dr. sc. Marta Crnjaković

Lektura i korektura:

Branko Šimat

Crteži, ilustracije i grafičko oblikovanje:

Maja Nikin Šimić, ak. slik.-graf.

Tisak:

LASERplus d.o.o., Zagreb

Naklada:

ISBN 978-953-6116-41-6

Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu na sjednici održanoj 20. travnja 2010. godine odlukom pod brojem 01-1-43/8-1-2010.

Kataloški opis (Sveučilišna knjižnica u Splitu):

UDK 55(075.8)

        624.13(075.8)
VLAHOVIĆ, Tatjana
    Geologija za građevinare / Tatjana Vlahović. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2010. -
293 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 275-279. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-41-6

 

Autorska prava:

Kopiranje ove knjige ili njenih dijelova u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima nije dopušteno bez pismene dozvole autora. Sva autorska prava su pridržana!


Glavna poglavlja iz sadržaja knjige:

 

 1. UVOD

  1.1. Podjela geologije i opće značajke

  1.2. Primjena geologije u graditeljstvu

 2. SUNČEV SUSTAV

  2.1. Nebeska tijela

  2.2. Postanak Zemlje

  2.3. Struktura Zemlje

 3. MINERALOGIJA, MINERALI I KRISTALI

  3.1. Uvod

  3.2. Kristalografija

  3.3. Kemijska i fizikalna svojstva minerala

  3.4. Postanak minerala

  3.5. Glavni petrogeni minerali - građa i sistematika

 4. PETROLOGIJA

  4.1. Uvod

  4.2. Magmatske stijene

  4.3. Sedimentne stijene

  4.4. Metamorfne stijene

 5. GEOLOŠKE STRUKTURE

  5.1. Primarni strukturni oblici litosfere

  5.2. Sekundarni strukturni oblici litosfere

 6. HIDROGEOLOGIJA

  6.1. Uvod

  6.2. Hidrološki ciklus

  6.3. Poroznost

  6.4. Propusnost

  6.5. Tipovi vodonosnih slojeva

  6.6. Vrste gibanja podzemnih voda

  6.7. Darcyjev zakon

  6.8. Granice valjanosti Darcyjevog zakona

  6.9. Potencijal

6.10. Hidraulički gradijent

6.11. Koeficijent hidrauličke vodljivosti

6.12. Transmisivnost

6.13. Jednadžbe protoka podzemne vode

6.14. Specifično uskladištenje

6.15. Uskladištenje

6.16. Specifično otpuštanje

6.17. Hidrogeološka svojstva poroznog medija s pukotinskom poroznošću

6.18. Izvori

 7. HIDROGEOLOGIJA KRŠA

  7.1. Općenito

  7.2. Morfološki oblici

  7.3. Hidrogeološki oblici

  7.4. Podjela krša u Hrvatskoj

  7.5. Hidrogeološke značajke krša

 8. INŽENJERSKA GEOLOGIJA

  8.1. Suvremeni egzodinamski procesi i pojave

  8.2. Suvremeni endodinamski procesi i pojave

9. STRATIGRAFSKA GEOLOGIJA

  9.1. Određivanje starosti stijena

  9.2. Stratigrafska klasifikacija 

10. GEOLOŠKA KARTA

10.1. Uvod

10.2. Podjela geoloških karata

LITERATURA

KAZALO POJMOVA

 

 

Iz poglavlja "Predgovor":

    "Geologija je znanost koja se bavi proučavanjem građe Zemlje, njezina postanka i promjenama na njoj. Uza svoje veliko teorijsko značenje, geologija je u širokoj primjeni u mnogobrojnim djelatnostima i strukama. Primjena geoloških rezultata nezaobilazna je i u građevinarstvu, gdje omogućuje lakše i svestranije spoznavanje i rješavanje problema, posebice u području temeljenja, izgradnji podzemnih građevina, uporabi stijena kao prirodnoga materijala, u opskrbi pitkom vodom, zaštiti voda i tla te zaštiti okoliša.

    Ova knjiga napisana je da bi studenti građevinarstva dobili udžbenik u kojem su opisana i objašnjena osnovna načela i spoznaje geologije, ali bi istodobno ovo djelo trebalo biti i poticaj i putokaz za čvršće, svestranije i potpunije povezivanje građevinara i geologa.

    Udžbenik u cijelosti pokriva gradivo koje se predaje u okviru kolegija Osnove geologije i petrografije, te većim dijlom gradivo kolegija Inženjerska geologija i zemljani radovi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Isto tako, to je nastavno štivo koje u potpunosti obuhvaća gradivo nužno za kolegij Osnove geologije na Graditeljskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

    Ovaj bi udžbenik budućim građevinarima trebao omogućiti razlikovanje pojedinih vrsta stijena i minerala, upoznati ih s različitim vrstama geoloških struktura, omogućiti im da opišu određene površinske procese i njihove posljedice, a pomoći će i razumijevanju utjecaja geoloških procesa na izvedbu inženjerskih objekata, te, konačno, omogućiti tumačenje geološke karte..."

 

    Autorica